Privacyverklaring

Het Gastenhuis, gevestigd aan Laan der Hesperiden 40, 1076 DN Amsterdam, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring is gemaakt conform de richtlijn van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel GDPR.

Contactgegevens:
www.hetgastenhuis.nl
Laan der Hesperiden 40
1076 DN Amsterdam
The Netherlands
+31 20 303 95 07

Anna Kramer is de Functionaris Gegevensbescherming van Het Gastenhuis. Zij is te bereiken via anna.kramer@hetgastenhuis.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Gastenhuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Dit betreft alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Indien u dit hebt ingevuld in een van onze formulieren: uw telefoonnummer om u gericht te benaderen over bijvoorbeeld uw aanmelding of sollicitatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetgastenhuis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Gastenhuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen e-mailen of bellen (als u zelf hebt gekozen uw telefoonnummer met ons te delen) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Gastenhuis neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Gastenhuis) tussen zit. Het Gastenhuis maakt geen gebruik van dergelijke programma’s of systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Gastenhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Brochure-aanvraag
  De gegevens die u bij uw aanvraag aan ons verstrekt wissen wij automatisch na 6 maanden. Tenzij u hebt aangevinkt dat u door ons op de hoogte gehouden wilt worden van ontwikkelingen binnen Het Gastenhuis. Alleen onze twee webredacteuren en de leidinggevende van het desbetreffende Gastenhuis kunnen uw gegevens zien.
 • Aanmelding bewoner
  De gegevens die u bij uw aanmelding verschaft, wissen wij automatisch 6 maanden na uw aanmelding. Hebt u aangegeven ook geïnformeerd te willen worden over toekomstige ontwikkelingen van Het Gastenhuis? Dan bewaren we uw e-mailadres langer. U kunt zich uiteraard te allen tijde afmelden voor deze mails. Alleen onze twee webredacteuren en de leidinggevende van het desbetreffende Gastenhuis kunnen uw gegevens zien.
 • Aanmelding nieuwsbrief
  Wij bewaren uw e-mailadres zolang u zich niet afmeldt voor de nieuwsbrief. Wij versturen de nieuwsbrief via de software van MailChimp. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief. Uw gegevens worden dan automatisch gewist. Het Gastenhuis heeft met Mailchimp een verwerkersovereenkomst gesloten conform de richtlijnen uit de AVG (GDPR). Alleen onze twee webredacteuren kunnen uw gegevens zien.
 • Aanmelding voorlichtingsbijeenkomst
  De gegevens die u bij uw aanmelding verstrekt, gebruiken wij om u nadere details te geven over de bijeenkomst. Na de bijeenkomst benaderen wij u maximaal één keer om te vragen naar uw ervaring of naar uw interesse in wonen of werken bij ons. Uw gegevens wissen wij automatisch na 6 maanden. Alleen onze twee webredacteuren en de leidinggevende van het desbetreffende Gastenhuis kunnen uw gegevens zien.
 • Sollicitatie
  De gegevens die je bij je sollicitatie aan ons verstrekt, bewaren wij tot maximaal vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Beschik je over de juiste kwaliteiten, maar kunnen wij je op dit moment geen baan aanbieden? Dan bewaren wij jouw gegevens maximaal 6 maanden na je sollicitatie voor een eventuele toekomstige vacature. Je gegevens worden 6 maanden na je oorspronkelijke sollicitatie automatisch gewist. Alleen onze twee webredacteuren, onze twee hr-medewerkers en de leidinggevende van het desbetreffende Gastenhuis kunnen uw gegevens zien.
 • Contactformulier
  De gegevens die u bij via het contactformulier aan ons verstrekt wissen wij automatisch na 6 maanden. Tenzij u hebt aangevinkt dat u door ons op de hoogte gehouden wilt worden van ontwikkelingen binnen Het Gastenhuis. Alleen onze twee webredacteuren en onze officemanager kunnen uw gegevens zien.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Gastenhuis deelt de door u ingevulde persoonlijke gegevens op onze webformulieren niet met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Gastenhuis gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het Gastenhuis gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Gastenhuis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetgastenhuis.nl..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Gastenhuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Gastenhuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hetgastenhuis.nl.